DK29 Obwodnica Krosna Odrzańskiego


oddział: Zielona Góra

długość – 12 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

1. etap w realizacji:

16.10.2017 - podpisano umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29.

IV kw. 2021 - planowana data przekazania STEŚ-R

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest odciążenie istniejącej sieci dróg i uspokojenie ruchu w centrum miasta – droga krajowa nr 29 jest jedyną trasą przejazdową przez Krosno Odrzańskie. Budowa mostu przez rzekę Odrę przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowników dróg jak i mieszkańców miasta – obecnie dojazdy do istniejącego, jedynego mostu na długości 90 km rzeki Odry, w okresie powodzi są nieprzejezdne.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

  • klasa techniczna drogi – GP,
  • prędkość projektowa – 80 km/h,
  • prędkość miarodajna – 100 km/h,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  • szerokość poboczy gruntowych - min. 1,5 m,
  • obciążenie – 115 kN/oś.

3. Zakres inwestycji

Zadanie polega na budowie obwodnicy miasta Krosno Odrzańskie po nowym śladzie drogi krajowej nr 29. Inwestycja swoim zakresem obejmuje również przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

GDDKiA 

 

5. Obiekty inżynierskie

  • w opracowaniu

6. Węzły

  • w opracowaniu

III. Ochrona środowiska

  • w opracowaniu