Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi


Ubezpieczycielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na drogach krajowych w latach 2018-2022 jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Numer polisy: 2018-2020: 1301N00002710, 2021-2022: 1301N00003988

 

W latach 2015-2017 ubezpieczycielem GDDKiA było konsorcjum reprezentowane przez Koasekuratora Wiodącego: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dla szkód powstałych w roku 2017 obowiązuje polisa o nr OC-F007878, w 2016r. polisa OC-F 007206, w 2015r. polisa OC-E 002026.

 

Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

 

Dla szkód powstałych na drogach na terenie województwa lubuskiego* zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami krajowymi województwa lubuskiego* właściwą jednostką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze .

 

(*)

- dodatkowo odcinki:

 • dk S3 od km 54+012 do km 66+083 - odcinek w woj. zachodnio-pomorskim,
 • dk S3 od km 234+471 do km 237+108 – odcinek w woj. dolnośląskim,
 • dk 18 od km 50+157 do km 54+100 - odcinek w woj. dolnośląskim.

- z wyjątkiem dróg krajowych powiatu wschowskiego (dk 12 od km 133+563 do km 154+076 – odcinek zarządzany przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu)

 

Zgłoszenie szkody

 

Szkodę można zgłosić:

1. Telefonicznie na infolinię ubezpieczyciela:

- nr tel.: 801 00 22 88,
- dla telefonów komórkowych nr tel.: 22 203 27 01

 

2. Drogą elektroniczną:

 1. Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl   (kontakt telefoniczny: 42 636 64 98 wew. 38).
 2. W szkodach dotyczących województwa lubuskiego,wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

 

3. Pisemnie - drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

 

Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w biurze podawczym GDDKiA Oddział
w Zielonej Górze pod adresem:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

 

Wymagane dokumenty

 

W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody (dostępny również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze).

Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
 • miejsce oraz datę powstania szkody (wg kilometraża i strony drogi),
 • szkic z miejsca zdarzenia,
 • dane teleadresowe świadków,
 • kserokopię prawa jazdy z zasłoniętym zdjęciem
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).

W godz. 7:30-15:30 na ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z odszkodowaniami odpowiedzą pracownicy Wydziału Dróg i Sieci Drogowej. Tel. 68/327-10-68 centrala/sekretariat, e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

 

Etapy załatwienia sprawy

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu GDDKIA Oddział w Zielonej Górze przekazuje dokumentację od Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu Ubezpieczyciel wzywa Poszkodowanego do uzupełnienia lub korekty informacji.

Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku.

Następnie Ubezpieczyciel przekazuje do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Ochrona danych osobowych

 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 22 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl .

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach likwidacji szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie przepisów prawa:

- brokerowi ubezpieczeniowemu Maxima Fides Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-613, ul. Gdańska 91,

- ubezpieczycielom (w zależności od daty zdarzenia):

          a) konsorcjum reprezentowane przez Koasekuratora Wiodącego: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-668, ul. Noakowskiego 22 (zdarzenia z lat 2015-2017).

          b) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (zdarzenia z lat 2018-2022).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania odszkodowawczego.

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zadań zarządcy drogi oraz rozpatrzenia Pani/Pana wniosku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2017.1170 z późn. zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Formularze zdarzeń w latach 2015-2017

 

GDDKiA 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC w latach 2015-2017 

 

 

GDDKiA 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC w latach 2015-2017 

 

 

 

Formularze zdarzeń w latach 2018-2022

 

GDDKiA 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC w latach 2018-2022 

 

 

GDDKiA 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC w latach 2018-2022