SYSTEM ZARZĄDZANIA


https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/w/wydzial-technologii-laboratorium_26425/ZNACZEK%20PCA/AB1545_znaczek_PCAW Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym funkcjonuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskanym w roku 2014 certyfikatem akredytacji o numerze AB 1545, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Od czasu uzyskania certyfikatu Laboratorium zobowiązane jest do przestrzegania wymagań ww. normy oraz ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania. Potwierdzeniem spełnienia wymagań są pozytywne wyniki corocznych ocen w nadzorze przeprowadzanych przez PCA oraz sukcesywne rozszerzanie posiadanego zakresu akredytacji o kolejne metody badawcze. Do głównych zadań Wydziału Technologii należy ocena jakości materiałów, wyrobów budowlanych, robót realizowanych na kontraktach i remontach oraz pomiary w zakresie oceny stanu nawierzchni drogowych na drogach administrowanych przez Oddział, a także dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych badań. Laboratorium zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania oferuje i dostarcza swoim Klientom usługi badawcze, wraz z pobieraniem próbek, świadczone na najwyższym poziomie zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną oraz uznanymi metodami, które spełniają oczekiwania Klienta, zapewniając najwyższą jakość badań a także ochronę poufnych informacji i praw własności. Klientem Wydziału Technologii są zarówno komórki organizacyjne GDDKiA, jak również Nadzory Inwestorskie na kontraktach. Ponadto Laboratorium świadczy także usługi na inwestycjach drogowych prowadzonych przez niezależne jednostki na podstawie indywidualnych porozumień.

W celu doskonalenia systemu zarządzania jaki funkcjonuje w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym oraz działań w zakresie wykonywanych badań i obsługi Klienta, Laboratorium co najmniej raz w roku, przeprowadza ocenę zadowolenia Klienta z wykorzystaniem formularza Ocena współpracy z Wydziałem Technologii – Laboratorium Drogowym”. Uzyskane informacje zwrotne służą do analizy, której wyniki stanowią podstawę do ciągłego doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania oraz spełnienia oczekiwań Klienta w zakresie realizacji  usług a także współpracy z naszym Wydziałem.