Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2003


Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lutego 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów dla dróg wojewódzkich. pobierz

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 marca lutego 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym obiekcie mostowym. pobierz

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Zespole ds. ochrony informacji niejawnych/kancelarii tajnej, w Biurze Spraw Obronnych Centrali GDDKiA oraz w oddziałach kancelarii tajnej i komórkach obronnych w oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 maja 2003 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I - wymagania”.pobierz, załącznik - Katalog

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2003/2004. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2003 r. w sprawie kontroli przygotowań oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. treść zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 października 2003 r. w sprawie organizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. pobierz

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. pobierz

 

Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i funkcji w GDDKiA, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej kontroli dokumentów niejawnych będących w zasobach oddziałów kancelarii tajnej oraz innych komórkach organizacyjnych w Oddziałach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad naliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. pobierz

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2003 r. zmieniające w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowy w Skrzynkach. Tekst zarządzenia