Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2007


  Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych / Kancelarii Tajnej i w Biurze Spraw Ochronnych Centralii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz oddziałach kancelarii tajnej i komórkach obronnych oddziałów. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektorea Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie kontroli finansowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie strategii realizacji pomiarów dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) oraz Systemu Oceny Poboczy i Odwodnienia Dróg (SOPO) w 2007 roku i latach następnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych orazich wybudowania i odbioru. Tekst zarządzenia, załącznik Nowe, obowiązujące zalecenia reguluje Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wytycznych stosowania "Systemu Oceny Stanu Nawierzchni Betonowych (SOSN - B)".

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone". Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia 2007 r. zminiające zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie organizacji oraz gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego mającego na celu ochronę wizerunku GDDKiA w okresie prowadzonej negatywnej kampanii medialnej w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych (netto) równowartości kwoty wyłączającej stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i  Auotstrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i lkilometrowania łącznic. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 28 Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżóne". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Obsługi Prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krjaowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych i projektów dokumentów rządowych oraz pełnomocnictw. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania zespołu Weryfikującego Koncepcję Biznesową dotyczącą Planowania i Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Drogami i Mostami konsorcjum firm Winuel Capgemini Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 października 2007 r. standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie 2007/2008 dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zamawiania badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia procesu inwestycyjnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. geologii inżynierskiej, geotechniki drogowej i hydrogeologii w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego Koncepcję Biznesową dotyczącą Planowania i Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Drogami i Mostami konsorcjum firm Winuel i Capgemini. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji (komunikatów) o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów i kontroli dróg krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie umieszczenia znaków wojskowej klasyfikacji obciążeń dla obiektów mostowych i przepraw promowych na drogach publicznych zabezpieczających potrzeby transportowe sił zbrojnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniające zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 października 2006 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia