Zlecanie badań

 Procedura zlecania badań

 

  1. Zleceniodawca zleca wykonanie badań i/lub zapotrzebowanie na pobranie materiału poprzez dostarczenie do Laboratorium zlecenia badań (przykładowy wzór). Formularz może zostać dostosowany przez Zlecającego do jego potrzeb w zakresie nagłówka i stopki. Tabelę należy przystosować tak, by każdy rodzaj materiału do badań był wymieniony jako osobna pozycja. Zakres zlecanych badań z wyszczególnieniem metod badawczych powinien odpowiadać badaniom oferowanym przez Laboratorium, wyszczególnionym w Wykazie Badań. Badania niewymienione w Wykazie mogą zostać wykonane po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, 
  2. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę materiału do badań, do zlecenia dołączony powinien być Protokół Pobrania w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) zgodny z obowiązującym wzorem, dostępnym do pobrania w zakładce druki
  3. Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularzy spowoduje, że badanie materiału, do którego dołączone jest zlecenie nie zostanie wykonane do czasu uzupełnienia brakujących danych lub wyjaśnienia nieprawidłowości przez Zleceniodawcę, 
  4. Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę przyjmowane są w Punkcie Przyjęcia Próbek. Pracownik Laboratorium sprawdza zgodność danych ze zlecenia z oznakowaniem materiału oraz przydatność materiału do badania opisując stan próbki na protokole pobrania. W przypadku stwierdzenia przez Laboratorium niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi pobierania lub transportu, lub jakiegokolwiek innego rodzaju nieprawidłowości powodującej, że materiał nie może być wykorzystany do badania, Laboratorium może odmówić wykonania badania, 
  5. Zleceniodawca pozostawia kopie protokołu pobrania wraz z próbką Pracownikowi Laboratorium, a oryginały zlecenia i protokołu pobrania składa w sekretariacie, 
  6. W przypadku zlecenia pobrania materiału do badań przez Laboratorium, Zleceniodawca powinien przed złożeniem zlecenia uzgodnić telefonicznie termin przeprowadzenia pobrania.

 

UWAGA! Laboratorium zastrzega możliwość zmiany zakresu zleconych badań po weryfikacji zlecenia. Wszystkie zmiany zostaną uzgodnienie ze Zleceniodawcą.