viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

W razie potrzeby pomagamy, jednak rozliczenia i wykonana praca muszą być udokumentowane

22-05-2020

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA (perspektywa 2014-2020) zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (dalej zwanych także PUD). Wypłacamy należności dla podwykonawców, którym nierzetelni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę. Podwykonawcy muszą jednak pamiętać i pilnować formalności, aby można było skutecznie interweniować. Przypominamy jednocześnie o naszym poradniku, w którym podwykonawcy mogą znaleźć istotne z ich punktu widzenia informacje.

Wykonawca musi płacić, aby otrzymać wynagrodzenie

Zgodnie z zawartym kontraktem wykonawca jest zobowiązany do uregulowania płatności za wykonane i odebrane prace. Dopiero po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych, usług i dostaw, ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Brak tych dowodów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty na rzecz wykonawcy. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności względem PUD. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego (PUD), potrącając kwotę z należności wykonawcy.

 

 

Natomiast sytuacja, w której GDDKiA realizuje płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw. Na takie niestandardowe podejście zgodę musi wyrazić sam generalny wykonawca, musi wykazać dobrą wolę do współpracy, aby GDDKiA mogła zastosować niestandardowe działanie.

 

Podczas realizacji zadań z perspektywy 2014-2020, GDDKiA uznając blisko 1600 zgłoszeń, wypłaciła bezpośrednio podwykonawcom ponad 500 mln zł. Ponadto w przypadku 970 wniosków, po interwencji GDDKiA, wykonawcy dokonali wypłat na rzecz PUD w kwocie ponad 315 mln zł.

 

Dobra współpraca z dbałością o własne interesy

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, wypracowaliśmy rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich. Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców.

 

Tak naprawdę im mniej sytuacji, w których interwencja GDDKiA czy sądu będzie konieczna, tym lepiej. To świadczy o właściwej współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi nasze kontrakty. Oczywiście nie zgadzamy się z sytuacjami, w których dochodzi do nieporozumień i niejasnych sytuacji pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami. Nie zawsze jednak możemy, gdyż czasami jest już za późno,  pomóc obu stronom dojść do porozumienia.

 

Dlatego podkreślamy, informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach muszą do nas docierać niezwłocznie po ich zaistnieniu. Dochodzą do nas różne sygnały i zdarza się, że niektórzy podwykonawcy nie zawsze pilnują wszelkich formalności i dokumentacji. Nie otrzymują płatności od wykonawcy, o czym nie wiemy albo dowiadujemy się w momencie, kiedy nie możemy już skutecznie reagować. Podwykonawcy powinni realizować tylko te roboty, usługi lub dostawy, które zostały wprost wskazane w umowach z wykonawcami. Jeżeli wykonują prace wykraczające poza zakres umowy, robią to na własne ryzyko. Generalnie wykonawcy muszą pamiętać o obowiązku zgłaszania do GDDKiA podwykonawców oraz umów z nimi zawieranych.  

 

Kary umowne dla wykonawców za brak płatności na rzecz podwykonawców

Kontrakt reguluje również kwestie sankcji wobec wykonawcy, gdy ten nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec podwykonawców lub narusza inne postanowienia dotyczące umów podwykonawczych. Stanowi o tym Subklauzula 8.7 „Kary umowne”, zgodnie z którą wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne m.in.

  • za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany (25 tys. zł za każdy taki przypadek),
  • za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (25 tys. zł za każdy taki przypadek),
  • za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie o podwykonawstwo (25 tys. zł za każdy taki przypadek, a ewentualne rozszerzenie zakresu umowy podwykonawczej powinno nastąpić np. poprzez jej zmianę albo zwarcie nowej umowy),
  • za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (25 tys. zł. za każdy taki przypadek).

Dodatkowo brak płatności ze strony wykonawcy dla podwykonawców może stanowić podstawę odstąpienia przez GDDKiA od kontraktu z winy wykonawcy ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Stanowi o tym Subklauzula 15.2 „Odstąpienie przez Zamawiającego”, zgodnie z którą „Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej”.

 

Podwykonawco – sprawdź, czy wiesz!

GDDKiA jako Zamawiający i największy inwestor drogowy w Polsce realizuje PBDK i wprowadza zmiany, które pozwolą ochronić interesy średnich i małych przedsiębiorstw.

 

W specjalnej zakładce podwykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw znajdą schemat płatności, informację jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać należność bezpośrednio od GDDKiA. Są tam też m.in. informacje, o tym co zrobić, aby być podmiotem objętym ustawową ochroną, oraz jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować, aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę.