viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Koniec budowy ekranów w Pawłowicach i Warszowicach (DK81)

05-12-2019

Celem całego zadania inwestycyjnego była ochrona terenów i zabudowań, położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 81 w miejscowościach Warszowice i Pawłowice (km 37+600 – 41+250) przed ponadnormatywnym poziomem hałasu pochodzącym od ruchu samochodowego na DK81. Wartość wykonanych robót budowalnych to 21,9 mln zł.

Nazwa zadania:

„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250”

 

Zakres robót:

- aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, opiniowaniem i uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń na realizację zadania

- budowa drogi dojazdowej w km 40+200 – 40+860 po stronie lewej,

- budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych na odcinku 37+600 – 41+250, strona prawa i lewa – łącznie 38 odcinków,

- przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej w zakresie kolidującym z podstawowym zakresem robót na całym odcinku w km 37+600 – 41+250,

- umocnienia skarp, nasypów, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie systemu odwodnienia drogi,

- uzupełnienie i zmiana stałej organizacji ruchu,

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),

- humusowania powierzchni skarp.

 

Podstawowe dane dotyczące zabezpieczeń przeciwhałasowych i robót budowlanych:

- łączna długość wykonanych zabezpieczeń: 3.348,07 m,

- łączna powierzchnia ekranów: 20.987,87 m2,

- wysokość: 5,00 m – 7,52 m, ekrany proste oraz z przewieszeniem,

- rodzaj wypełnienia ekranów: pochłaniające i przeźroczyste,

- łączna powierzchnia paneli pochłaniających: 17.617,20 m2,

- łączna powierzchnia paneli przeźroczystych: 1.707,23 m2,

- łączna długość pali fundamentowych: 401,00 m  o średnicy 60 cm i 4.686,30 m o średnicy 80 cm,

- łączna ilość konstrukcji stalowej wsporczej: 707.716 kg,

- łączna objętość podwalin żelbetowych: 303 m3,

- warstwa drenażowa oraz gabiony: 1.962 m3,

- wyjścia ewakuacyjne, wejścia na posesję: 4 szt.

 

Pozostałe prace:

- nowe bariery ochronne H1/W3/A: 3.003 m,

- balustrady i poręcze zabezpieczające: 228 m,

- budowa drogi dojazdowej w km 40+200 – 40+860: nawierzchnia asfaltowa AC11S: 3.197,03 m2, utrwalone pobocza: 945,00 m2, umocowania rowów i wymiana przepustów,

- zmiana tablic i znaków, oznakowania poziomego stałej organizacji ruchu w km 37+600 - 41+250,

- wycinka drzew i krzewów: 410 sztuk drzew i 0,18 ha krzewów,

- humusowania z zastosowaniem siatek antyerozyjnych: 8.287 m2,

- roboty ziemne: wykopy: 7.073 m3, nasypy + zasypki: 3.879 m3,

- podbudowy i pobocza gr. 15 cm, 20 cm, 55 cm: 4.484 m3.

 

Kalendarium:

- ogłoszenie przetargu  - 1.06.2017 r.

- otwarcie ofert - 11.07.2017 r.

- wybór oferty - 29.11.2017 r.

- podpisanie umowy - 18.12.2017 r.

- przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych - 22.12.2017 r.

- zakończenie robót budowlanych - 14.11.2019 r.

- dokonanie odbioru ostatecznego - 28.11.2019 r.