Koniec budowy ekranów w Pawłowicach i Warszowicach (DK81)

Celem całego zadania inwestycyjnego była ochrona terenów i zabudowań, położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 81 w miejscowościach Warszowice i Pawłowice (km 37+600 – 41+250) przed ponadnormatywnym poziomem hałasu pochodzącym od ruchu samochodowego na DK81. Wartość wykonanych robót budowalnych to 21,9 mln zł.Nazwa zadania:

„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250”

 

Zakres robót:

- aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, opiniowaniem i uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń na realizację zadania

- budowa drogi dojazdowej w km 40+200 – 40+860 po stronie lewej,

- budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych na odcinku 37+600 – 41+250, strona prawa i lewa – łącznie 38 odcinków,

- przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej w zakresie kolidującym z podstawowym zakresem robót na całym odcinku w km 37+600 – 41+250,

- umocnienia skarp, nasypów, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie systemu odwodnienia drogi,

- uzupełnienie i zmiana stałej organizacji ruchu,

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),

- humusowania powierzchni skarp.

 

Podstawowe dane dotyczące zabezpieczeń przeciwhałasowych i robót budowlanych:

- łączna długość wykonanych zabezpieczeń: 3.348,07 m,

- łączna powierzchnia ekranów: 20.987,87 m2,

- wysokość: 5,00 m – 7,52 m, ekrany proste oraz z przewieszeniem,

- rodzaj wypełnienia ekranów: pochłaniające i przeźroczyste,

- łączna powierzchnia paneli pochłaniających: 17.617,20 m2,

- łączna powierzchnia paneli przeźroczystych: 1.707,23 m2,

- łączna długość pali fundamentowych: 401,00 m  o średnicy 60 cm i 4.686,30 m o średnicy 80 cm,

- łączna ilość konstrukcji stalowej wsporczej: 707.716 kg,

- łączna objętość podwalin żelbetowych: 303 m3,

- warstwa drenażowa oraz gabiony: 1.962 m3,

- wyjścia ewakuacyjne, wejścia na posesję: 4 szt.

 

Pozostałe prace:

- nowe bariery ochronne H1/W3/A: 3.003 m,

- balustrady i poręcze zabezpieczające: 228 m,

- budowa drogi dojazdowej w km 40+200 – 40+860: nawierzchnia asfaltowa AC11S: 3.197,03 m2, utrwalone pobocza: 945,00 m2, umocowania rowów i wymiana przepustów,

- zmiana tablic i znaków, oznakowania poziomego stałej organizacji ruchu w km 37+600 - 41+250,

- wycinka drzew i krzewów: 410 sztuk drzew i 0,18 ha krzewów,

- humusowania z zastosowaniem siatek antyerozyjnych: 8.287 m2,

- roboty ziemne: wykopy: 7.073 m3, nasypy + zasypki: 3.879 m3,

- podbudowy i pobocza gr. 15 cm, 20 cm, 55 cm: 4.484 m3.

 

Kalendarium:

- ogłoszenie przetargu  - 1.06.2017 r.

- otwarcie ofert - 11.07.2017 r.

- wybór oferty - 29.11.2017 r.

- podpisanie umowy - 18.12.2017 r.

- przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych - 22.12.2017 r.

- zakończenie robót budowlanych - 14.11.2019 r.

- dokonanie odbioru ostatecznego - 28.11.2019 r.