viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

GDDKiA chroni przed nadmiernym hałasem generowanym przez pojazdy poruszające się po drogach

23-04-2019

Autostrada A1 Stryków - Tuszyn została oddana do użytkowania w lipcu 2016 r. Zgodnie z decyzją środowiskową, rok po udostępnieniu trasy na zlecenie GDDKiA przeprowadzono analizę porealizacyjną, by zweryfikować czy wdrożone zabezpieczenia akustyczne realnie spełniają swoją funkcję. Mówiąc w uproszeniu, czy zrealizowana zgodnie z założeniami projektowymi inwestycja spełnia w praktyce normy zabezpieczenia przed hałasem. Analizy porealizacyjne wykonywane są dla wszystkich dróg będących w zarządzie GDDKiA.

  • NIK - poprawne działanie GDDKiA w ochronie przed hałasem przy drogach krajowych
  • Rozbieżności po kontrolach hałasu wynikiem innego opracowania, a nie pomiaru
  • Otwartość GDDKiA na realizację dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem
  • Najefektywniejszy dobór metodyki określania sposobu ochrony przed hałasem

 

Równoległe badania hałasu wykonane dla NIK

Na odcinku A1 Stryków - Tuszyn, będącym jednocześnie wschodnią obwodnicą Łodzi, prowadzona była kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie „Prawidłowości zabezpieczenia mieszkańców przed hałasem powodowanym przez ruch transportowy na autostradzie A1”.

 

Kontrola wykazała poprawne działanie GDDKiA w zakresie:

  • wykonania obiektów ochrony przed hałasem zgodnych z lokalizacją i parametrami wskazanymi w dokumentacji,
  • obowiązku wykonywania pomiarów hałasu wynikających z postanowień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
  • wykonania dodatkowych pomiarów hałasu na etapie realizacji inwestycji,
  • wypełnienia obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych zabezpieczeń akustycznych.

NIK wskazała jednak rozbieżność pomiędzy wynikami analizy porealizacyjnej, a opinią Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IOŚ) wykonaną na zlecenie NIK. Stąd też NIK zaleciła działania naprawcze oraz wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zastosowania odpowiednich środków ochrony akustycznej.

 

Wyjaśniamy rzekome rozbieżności

Same wyniki pomiaru są podobne, a rozbieżności wskazane przez NIK wynikają z metodyki określania miejsc samych zabezpieczeń akustycznych. W opinii IOŚ środki ochrony przed hałasem (np. ekrany akustyczne) mają zabezpieczyć wszystkie miejsca, w których w dniu pomiaru wykazano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z kolei w analizie porealizcyjnej zabezpieczenia akustyczne zostały zaprojektowane w miejscach przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w oparciu o hałas przeliczony w zakresie średniodobowego ruchu rocznego. To oznacza, że wynik pomiaru z określonego dnia jest przeliczany przez poziom średniego dobowego ruchu rocznego pojazdów, na badanym odcinku drogi.

 

W przypadku autostrady A1 w analizie porealizacyjnej bezpośrednie przekroczenia w określonym dniu wykonywania pomiaru zostały odnotowane w 14 lokalizacjach. Po przeliczeniu wyników pomiaru hałasu w oparciu o średni poziom natężenia ruchu analiza wskazała konieczność zastosowania dodatkowej ochrony przed hałasem w 4 miejscach.

 

Jak widać rozbieżności wynikają nie z pomiarów, które w obu analizach wykazują przekroczenia, lecz z braku  metodologii. Chodzi tu o jasne zasady określające jakie parametry ruchu należy uwzględnić w metodyce pozwalającej na wyznaczenie miejsc podlegających zabezpieczeniom akustycznym. Brak jednolitych wytycznych w tym zakresie przedkłada się na różne podejście do miejsc podlegających zabezpieczeniom hałasowym. Głównie problem dotyczy podejścia w zakresie wykonywania analiz porealizacyjnych i przeglądów ekologicznych. A z nich również później wynika m.in. to gdzie i jakie zabezpieczenia realnie budować, np. ekrany lub wały.

 

GDDKiA otwarta na wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń

Zgodnie z procedurą złożyliśmy wyniki analizy porealizacyjnej do Marszałka Województwa Łódzkiego, gdzie obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie. Zwróciliśmy się także o wyjaśnienie rozbieżności w analizie dotyczącej pomiarów hałasu i faktycznego dostawienia ekranów akustycznych w odniesieniu do wspomnianej wcześniej opinii IOŚ.

 

Dobór metodyki wdrażania ochrony akustycznej przy drogach

Wyjaśniamy, że rozbieżności sprowadzają się do tego, czy środki ochrony przed hałasem mają zapewniać dotrzymanie poziomów hałasu stwierdzonych w dniu pomiaru (wg opinii IOŚ) czy mają być projektowane na poziomy hałasu wynikające z przeliczenia na średni dobowy ruch pojazdów. Zwróciliśmy się z prośbą o wskazanie metodologii działań. Z takim samym zapytaniem GDDKiA zwróciła się do Ministra Środowiska.

 

Współpraca z samorządem dla skutecznej ochrony przed hałasem

Po otrzymaniu szczegółowych wytycznych GDDKiA zleci ponowną analizę akustyczną, która stanowić będzie podstawę do wydania przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzji nakazowej w trybie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Następnie, gdy decyzja marszałka będzie ostateczna, GDDKiA przystąpi do jej realizacji.