viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiAArchiwum 2014

21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców

05-08-2014

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 929) - 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w związku z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 929), informuje o otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności za zrealizowane i odebrane prace, przysługujących przedsiębiorcom od wykonawcy (Konsorcjum Firm : SRB Civil Engineering Ltd. - PBG S.A. - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. - APRIVIA S.A. - John Sisk&Son Ltd.) realizującego Kontrakty: „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków: • Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366; • Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”.

 

Z uwzględnieniem zapisów powyższej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 929), zgłoszenia należności wraz dokumentami, o których mowa w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U z 2012r., poz. 891), należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, co nastąpiło 05.08.2014r.

 

Zgloszenia prosimy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

 

Zgłoszenie należności powinno zawierać:

1. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż należności wymienione w dokumentach załączonych do zgłoszenia (wymienionych w pkt 2-6) wynikają ze zrealizowanych i odebranych dostaw/usług związanych z realizacją zamówienia publicznego (Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366 / Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850*) oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę/ nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę. Oświadczenie należy złożyć osobiście w GDDKiA albo przesłać pocztą wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu/podpisów złożonych pod oświadczeniem.

2. oryginał lub notarialnie poświadczony dokument zawierający pisemne oświadczenie Wykonawcy o uznaniu należności przez Wykonawcę albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kopie: a. doręczonego Wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie, b. pozwu wniesionego przeciwko Wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, c. umowy zawartej z Wykonawcą;

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur potwierdzających istnienie należności wobec Wykonawcy;

4. odpis/notarialnie poświadczone nieprawomocne orzeczenie sądu (wyroku, nakazu zapłaty) zasądzającego należność od wykonawcy albo odpis z sądu spisu wierzycieli złożonego w sądzie przez Wykonawcę wraz ze złożeniem wniosku o upadłość z podaniem adresów jego wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

5. oryginał oświadczenia, że prace na rzecz wykonawcy wykonywał samodzielnie/ oryginał oświadczenia, że nie zalega wobec swoich podusługodawców i poddostawców z zapłatą należnego im wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace/ oryginał oświadczenia, że zaliczka została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów wobec przedsiębiorcy z informacją, iż zaliczka zaspokoiła w całości roszczenia dalszych usługodawców i dostawców lub została w całości przekazana na ich proporcjonalne zaspokojenie;

6. numer rachunku bankowego, na który należności określone w ustawie powinna zostać wpłacone.

 

* należy wybrać nazwę zadania, którego dotyczy zgłoszenie