21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 929) - 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców.Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w związku z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 929), informuje o otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności za zrealizowane i odebrane prace, przysługujących przedsiębiorcom od wykonawcy (Konsorcjum Firm : SRB Civil Engineering Ltd. - PBG S.A. - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. - APRIVIA S.A. - John Sisk&Son Ltd.) realizującego Kontrakty: „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków: • Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366; • Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”.

 

Z uwzględnieniem zapisów powyższej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 929), zgłoszenia należności wraz dokumentami, o których mowa w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U z 2012r., poz. 891), należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, co nastąpiło 05.08.2014r.

 

Zgloszenia prosimy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

 

Zgłoszenie należności powinno zawierać:

1. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż należności wymienione w dokumentach załączonych do zgłoszenia (wymienionych w pkt 2-6) wynikają ze zrealizowanych i odebranych dostaw/usług związanych z realizacją zamówienia publicznego (Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366 / Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850*) oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę/ nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę. Oświadczenie należy złożyć osobiście w GDDKiA albo przesłać pocztą wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu/podpisów złożonych pod oświadczeniem.

2. oryginał lub notarialnie poświadczony dokument zawierający pisemne oświadczenie Wykonawcy o uznaniu należności przez Wykonawcę albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kopie: a. doręczonego Wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie, b. pozwu wniesionego przeciwko Wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, c. umowy zawartej z Wykonawcą;

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur potwierdzających istnienie należności wobec Wykonawcy;

4. odpis/notarialnie poświadczone nieprawomocne orzeczenie sądu (wyroku, nakazu zapłaty) zasądzającego należność od wykonawcy albo odpis z sądu spisu wierzycieli złożonego w sądzie przez Wykonawcę wraz ze złożeniem wniosku o upadłość z podaniem adresów jego wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

5. oryginał oświadczenia, że prace na rzecz wykonawcy wykonywał samodzielnie/ oryginał oświadczenia, że nie zalega wobec swoich podusługodawców i poddostawców z zapłatą należnego im wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace/ oryginał oświadczenia, że zaliczka została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów wobec przedsiębiorcy z informacją, iż zaliczka zaspokoiła w całości roszczenia dalszych usługodawców i dostawców lub została w całości przekazana na ich proporcjonalne zaspokojenie;

6. numer rachunku bankowego, na który należności określone w ustawie powinna zostać wpłacone.

 

* należy wybrać nazwę zadania, którego dotyczy zgłoszenie