viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiALaboratorium

Podstawowym zadaniem Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu jest kontrola jakości przy budowie i utrzymaniu sieci dróg krajowych na terenie województwa opolskiego.

 

Laboratorium w zakresie swojej działalności wykonuje między innymi badania:
• asfaltów, mieszanek mineralno-asfaltowych;
• spoiw hydraulicznych, mieszanek betonowych, betonu, betonowych i kamiennych prefabrykowanych elementów drogowych;
• gruntów, kruszyw i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi oraz polowe badania podłoża gruntowego i robót ziemnych;
• diagnostyczne nawierzchni drogowych w zakresie cech eksploatacyjnych, takich jak: równość, nośność;
• widzialności i odblaskowości oznakowania poziomego;

 

GDDKiA

 

W Laboratorium od 2014 r. obowiązuje wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, na podstawie którego Laboratorium posiada akredytację na część badań wykonywanych w ramach swojej działalności. Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań oraz inicjuje i generuje wewnętrzne działania do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Celem uzyskania akredytacji jest zapewnienie przez GDDKiAlaboratorium wiarygodnych, miarodajnych i obiektywnych wyników badań spełniających potrzeby i oczekiwania klientów. Aktualne informacje dotyczące posiadanego zakresu akredytacji znajdują się na stronie PCA (http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201533,podmiot.html)

 

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego systemu zarządzania Laboratorium przyjmuje zlecenia w oparciu o wypełniony i podpisany formularz zlecenia - wzór zlecenia:

Formularz zlecenia

 

W przypadku dostarczenia próbek do Laboratorium Klient zobowiązany jest oprócz zlecenia załączyć wypełniony protokół pobrania (wzory protokołów dostępne są w laboratorium). Brak protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań.

Zgodnie z systemem zarządzania Laboratorium do każdego wyniku badania akredytowanego dołącza wartość oszacowanej niepewności pomiaru.

 

Dane kontaktowe:

GDDKiA Oddział w Opolu Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Żerkowicka 1

45-850 Opole

Sekretariat:

tel. 77 474 40 02

e-mail: ldopole@gddkia.gov.pl