viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAZlecanie badań

22-08-2014

Zlecanie badań

Procedura zlecania badań i usług laboratoryjnych

 

 1. Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe dysponuje drukami „zlecenia”
  i „zgłoszenia” badań laboratoryjnych.

Druki oznakowane są jako:

 

 • Formularz A – Zlecenie na pełnienie obsługi laboratoryjnej kontraktu/zadania (zlecenie główne - otwarte)  przez Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe jako Laboratorium Zamawiającego (Inwestora) – wystawiane przed rozpoczęciem realizacji kontraktu.

Uwaga:

Zlecenia może wystawiać ten, kto odpowiada za kontrakt ze strony Zamawiającego, czyli Kierownik Projektu, albo osoba pełniąca taką funkcję

 • Formularz B – Zgłoszenie do zlecenia na pełnienie obsługi laboratoryjnej kontraktu / zadania (zgłoszenie badań laboratoryjnych) – dotyczy zgłoszeń Klienta na wykonywanie badań (i innych usług laboratoryjnych) podczas trwania (realizacji) kontraktu.

Uwaga:

Zgłoszenia może wystawiać zarówno Kierownik Projektu, ale przede wszystkim przedstawiciel Inżyniera / Nadzoru Inwestorskiego uprawniony do wystawiania zgłoszeń.

 

Dodatkowo na formularzu zgłoszenia badań laboratoryjnych Zleceniodawca każdorazowo informuje WTiJBD-LD, czy na sprawozdaniach z badań ma być umieszczana niepewność wyników.

 

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do wystawiania zgłoszeń na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Oddziału GDDKiA we Wrocławiu pobranych z zakładki DRUKI.
 2. Druki zgłoszeń i zleceń są zamieszczone w wersji edytowalnej. Formularze należy wypełnić tak, by każdy rodzaj badań lub materiału do badań był wymieniony jako osobna pozycja w tabeli.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np. brak internetu i możliwości pobrania formularza zgłoszenia przez Zleceniodawcę) dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia wystawionego przez Zleceniodawcę pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał wszystkie istotne informacje precyzujące realizację zgłoszenia:
 • temat zgłoszenia,
 • termin (data i godzina),
 • lokalizacja / obiekt,
 • element / warstwa,
 • rodzaj i pochodzenie materiału,
 • rodzaj badań / usług laboratoryjnych (określenie normy wraz z rokiem wydania / instrukcji / procedury)
 • ilość badań / usług laboratoryjnych,
 • nr i data recepty / DWU
 • wymagania / nr ST
 • informacje dotyczące przekazywanych dokumentów
 • inne dane dotyczące realizacji zlecenia (zgłoszenia)
 • osoba do kontaktu
 • deklaracje o sposobie przedstawiania stwierdzenia zgodności w sprawozdaniach z badań
 1. Zleceniodawca może pobrać i dostarczyć próbkę do siedziby WTiJBD-LD lub przekazać tę próbkę pracownikom WTiJBD-LD na budowie. W siedzibie WTiJBD-LD upoważniony pracownik sprawdza zgodność danych ze zgłoszenia z danymi na protokole,
  z oznakowaniem próbki oraz ocenia przydatność próbki do badania zapisując niezbędne informacje na protokole. W przypadku stwierdzenia przez WTiJBD-LD niezgodności otrzymanej próbki z wymaganiami dotyczącymi pobierania, transportu próbek lub innych nieprawidłowości powodujących, że próbka nie może być poddana badaniu, WTiJBD-LD może odmówić wykonania badania.
 2. W wyjątkowych przypadkach (np. brak internetu i możliwości pobrania formularza protokołu przez Zleceniodawcę) dopuszcza się przyjęcie protokołu pobrania próbek wystawionego przez Zleceniodawcę pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał wszystkie istotne informacje precyzujące realizację zgłoszenia:
 • temat zgłoszenia,
 • odcinek badawczy / obiekt / działka robocza / pikietarz,
 • rodzaj i przeznaczenie materiału, Wykonawca robót / Producent,
 • metoda pobrania (norma wraz z rokiem wydania, rodzaj i nazwa sprzętu),
 • masa próbki ogólnej,
 • opcjonalnie rodzaj składowiska,
 • data i godzina pobrania próbek,
 • warunki pogodowe (jeżeli wymagane),
 • nazwa Zleceniodawcy,
 • podpis osoby pobierającej próbki.
 1. Zleceniodawca może dostarczyć do WTiJBD-LD  zlecenia i protokoły w formie skanu, osobiście lub pocztą tradycyjną. Dalsze postępowanie z próbkami prowadzone jest zgodnie z  Procedurą PP 7.4 POSTĘPO­­WA­NIE Z OBIE­KTAMI DO BADAŃ
 2. W przypadku zgłoszenia pomiarów terenowych lub pobrania próbek do badań przez WTiJBD-LD Zleceniodawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z WTiJBD-LD terminu przyjazdu pracowników na budowę.

 

UWAGI:

 

 • Wzory druków zamieszczone na stronie mogą ulec zmianie, Zleceniodawca zobowiązany jest do śledzenia zmian. Informowanie Zleceniodawcy o zmianach wersji druków należy do WTiJBD–LD.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem druków należy się skontaktować z WTiJBD–LD celem wyjaśnienia wątpliwości
 • Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularzy spowoduje, że realizacja zlecenia / zgłoszenia nie zostanie rozpoczęta do czasu uzupełnienia brakujących danych lub wyjaśnienia nieprawidłowości przez Zleceniodawcę.
 • Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe zastrzega możliwość zmiany zakresu zleconych badań po weryfikacji zgłoszenia. Wszystkie zmiany będą uzgadniane ze Zleceniodawcą.

Każdy Klient lub inna strona (np. odbiorca Klienta)  ma prawo złożyć skargę dotyczącą działalności Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego do Dyrektora Wrocławskiego Oddziału.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badania.

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w swojej polityce rozpatrywania skarg poczuwa się do obowiązku rzetelnego i bezstronnego załatwienia każdej zgłoszonej skargi.