Zlecanie badań


Procedura zlecania badań i usług laboratoryjnych

 

 1. Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe dysponuje drukami „zlecenia”
  i „zgłoszenia” badań laboratoryjnych.

Druki oznakowane są jako:

 

 • Formularz A – Zlecenie na pełnienie obsługi laboratoryjnej kontraktu/zadania (zlecenie główne - otwarte)  przez Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe jako Laboratorium Zamawiającego (Inwestora) – wystawiane przed rozpoczęciem realizacji kontraktu.

Uwaga:

Zlecenia może wystawiać ten, kto odpowiada za kontrakt ze strony Zamawiającego, czyli Kierownik Projektu, albo osoba pełniąca taką funkcję

 • Formularz B – Zgłoszenie do zlecenia na pełnienie obsługi laboratoryjnej kontraktu / zadania (zgłoszenie badań laboratoryjnych) – dotyczy zgłoszeń Klienta na wykonywanie badań (i innych usług laboratoryjnych) podczas trwania (realizacji) kontraktu.

Uwaga:

Zgłoszenia może wystawiać zarówno Kierownik Projektu, ale przede wszystkim przedstawiciel Inżyniera / Nadzoru Inwestorskiego uprawniony do wystawiania zgłoszeń.

 

Dodatkowo na formularzu zgłoszenia badań laboratoryjnych Zleceniodawca każdorazowo informuje WTiJBD-LD, czy na sprawozdaniach z badań ma być umieszczana niepewność wyników.

 

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do wystawiania zgłoszeń na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Oddziału GDDKiA we Wrocławiu pobranych z zakładki DRUKI.
 2. Druki zgłoszeń i zleceń są zamieszczone w wersji edytowalnej. Formularze należy wypełnić tak, by każdy rodzaj badań lub materiału do badań był wymieniony jako osobna pozycja w tabeli.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np. brak internetu i możliwości pobrania formularza zgłoszenia przez Zleceniodawcę) dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia wystawionego przez Zleceniodawcę pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał wszystkie istotne informacje precyzujące realizację zgłoszenia:
 • temat zgłoszenia,
 • termin (data i godzina),
 • lokalizacja / obiekt,
 • element / warstwa,
 • rodzaj i pochodzenie materiału,
 • rodzaj badań / usług laboratoryjnych (określenie normy wraz z rokiem wydania / instrukcji / procedury)
 • ilość badań / usług laboratoryjnych,
 • nr i data recepty / DWU
 • wymagania / nr ST
 • informacje dotyczące przekazywanych dokumentów
 • inne dane dotyczące realizacji zlecenia (zgłoszenia)
 • osoba do kontaktu
 • deklaracje o sposobie przedstawiania stwierdzenia zgodności w sprawozdaniach z badań
 1. Zleceniodawca może pobrać i dostarczyć próbkę do siedziby WTiJBD-LD lub przekazać tę próbkę pracownikom WTiJBD-LD na budowie. W siedzibie WTiJBD-LD upoważniony pracownik sprawdza zgodność danych ze zgłoszenia z danymi na protokole,
  z oznakowaniem próbki oraz ocenia przydatność próbki do badania zapisując niezbędne informacje na protokole. W przypadku stwierdzenia przez WTiJBD-LD niezgodności otrzymanej próbki z wymaganiami dotyczącymi pobierania, transportu próbek lub innych nieprawidłowości powodujących, że próbka nie może być poddana badaniu, WTiJBD-LD może odmówić wykonania badania.
 2. W wyjątkowych przypadkach (np. brak internetu i możliwości pobrania formularza protokołu przez Zleceniodawcę) dopuszcza się przyjęcie protokołu pobrania próbek wystawionego przez Zleceniodawcę pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał wszystkie istotne informacje precyzujące realizację zgłoszenia:
 • temat zgłoszenia,
 • odcinek badawczy / obiekt / działka robocza / pikietarz,
 • rodzaj i przeznaczenie materiału, Wykonawca robót / Producent,
 • metoda pobrania (norma wraz z rokiem wydania, rodzaj i nazwa sprzętu),
 • masa próbki ogólnej,
 • opcjonalnie rodzaj składowiska,
 • data i godzina pobrania próbek,
 • warunki pogodowe (jeżeli wymagane),
 • nazwa Zleceniodawcy,
 • podpis osoby pobierającej próbki.
 1. Zleceniodawca może dostarczyć do WTiJBD-LD  zlecenia i protokoły w formie skanu, osobiście lub pocztą tradycyjną. Dalsze postępowanie z próbkami prowadzone jest zgodnie z  Procedurą PP 7.4 POSTĘPO­­WA­NIE Z OBIE­KTAMI DO BADAŃ
 2. W przypadku zgłoszenia pomiarów terenowych lub pobrania próbek do badań przez WTiJBD-LD Zleceniodawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z WTiJBD-LD terminu przyjazdu pracowników na budowę.

 

UWAGI:

 

 • Wzory druków zamieszczone na stronie mogą ulec zmianie, Zleceniodawca zobowiązany jest do śledzenia zmian. Informowanie Zleceniodawcy o zmianach wersji druków należy do WTiJBD–LD.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem druków należy się skontaktować z WTiJBD–LD celem wyjaśnienia wątpliwości
 • Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularzy spowoduje, że realizacja zlecenia / zgłoszenia nie zostanie rozpoczęta do czasu uzupełnienia brakujących danych lub wyjaśnienia nieprawidłowości przez Zleceniodawcę.
 • Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe zastrzega możliwość zmiany zakresu zleconych badań po weryfikacji zgłoszenia. Wszystkie zmiany będą uzgadniane ze Zleceniodawcą.

Każdy Klient lub inna strona (np. odbiorca Klienta)  ma prawo złożyć skargę dotyczącą działalności Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego do Dyrektora Wrocławskiego Oddziału.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badania.

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w swojej polityce rozpatrywania skarg poczuwa się do obowiązku rzetelnego i bezstronnego załatwienia każdej zgłoszonej skargi.