Liczba gości: 1267
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU NAD ZADANIEM PN. KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie zadaniem pn.: „Kontynuacja robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa”
Numer przetargu: O.GD.KP-4.2413.32.2020
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Umowy na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru.
2. Termin realizacji Usługi będzie wynosił około 240 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, w tym 30 dni na rozliczenie zadania.
3. Okres realizacji Usługi nadzoru zależy od okresu realizacji prac projektowych i robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
4. Zamawiający informuje, że termin realizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, pn.: KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowalne został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 210 dni od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 180 dni od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Doświadczenie personelu 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Agnieszka Uzdowska, tel. 604 950 316, e-mail: aguzdowska@gddkia.gov.pl
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Karolina Włodarczyk, tel. 58 51 12 441, e-mail: kwlodarczyk@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Termin składania ofert: 2021-01-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5 , 80-354 Gdańsk
do dnia 27/01/2021 do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
W dniu 17 sierpnia 2021 r. Zamawiający, unieważnił drugie już postępowanie pn. „KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA”. W dwóch kolejno prowadzonych postępowaniach zmierzających do wyłonienia Wykonawcy w/w zadania oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dalsze kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem stało się zatem bezprzedmiotowe i nie leży w interesie publicznym.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj