Liczba gości: 1814
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- gazowych
Opis przedmiotu zamówienia: Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- gazowych
w podziale na zadania
Numer przetargu: O.PO.D-3.2413.151.2020
Termin realizacji: 30.11.2021
Wadium: Nie wymagane jest wniesienie wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Doświadczenie weryfikatora w projektowaniu - 20%
Dyspozycyjność - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - bezpłatna ze strony internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - procedura przetargowa - Krzysztof Jahns - kjahns@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-01-12 10:45:00
Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału - Biuro Podawcze na parterze lub za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
ID-229812, AU-001032
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj