Liczba gości: 983
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-30
Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań stali oraz geosyntetyków na inwestycjach realizowanych przez GDDKiA O/Szczecin w podziale na 8 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań stali oraz geosyntetyków na inwestycjach realizowanych przez GDDKiA O/Szczecin w podziale na 8 części:
Część (Zadanie) 1: Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej wg. PN EN ISO 6892-1:2020-05
Część (Zadanie) 2: Metale - Próba zginania wg. PN-EN ISO 7438:2016-03
Część (Zadanie) 3: Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek wg. PN-EN ISO 10319:2015-08
Część (Zadanie) 4: Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR) wg. PN-EN ISO 12236:2007
Część (Zadanie) 5: Geosyntetyki - Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadającego stożka wg. PN-EN ISO 13433:2007
Część (Zadanie) 6: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów wg. PN-EN ISO 12956:2020-06
Część (Zadanie) 7: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia wg. PN-EN ISO 11058:2019-07
Część (Zadanie) 8: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu wg. PN-EN ISO 12958:2011
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2413.61.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków w zależności która okoliczność wystąpi wcześniej.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Termin wykonania badań wraz z przekazaniem protokołu i sprawozdania z badań – 40 % = 40 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Aleksandra Zielińska oraz Pan Wojciech Babula – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2021-01-19 10:50:00
Miejsce składania ofert: Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 19.01.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 19.01.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej:
https://gddkia.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/229792/wykonanie-badan-stali-oraz-geosyntetykow-na-inwestycjach-realizowanych-przez-gddkia-o-szczecin-w-podziale-na-8-czesci
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
wbabula@gddkia.gov.pl, azielinska@gddkia.gov.pl drukuj