Liczba gości: 1344
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika przy drodze nr 42 w miejscowości Ładzice
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze krajowej nr 42 w
miejscowości Ładzice
Numer przetargu: O.Ł.D3.2412.13.2020.ig
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
8 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 124 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt
Długość okresu gwarancji - 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iga Gorczyca
Termin składania ofert: 2021-01-22 12:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj