Liczba gości: 1866
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-30
Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych
przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2021-2022 - 6 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych
przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2021-2022 - 6 zadań
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2412.63.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (dotyczy wszystkich części) został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %= 60 pkt
Skrócenie czasu realizacji zlecenia – 20 %= 20 pkt
Doświadczenie kierownika robót – 10 % = 10 pkt
Doświadczenie operatora malowarki do oznakowania cienkowarstwowego - 10 % =10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Elwira Kolmajer oraz Pani Aleksandra Zielińska – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2021-02-05 10:50:00
Miejsce składania ofert: Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.

UWAGA TRZECIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 05.02.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 05.02.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

UWAGA DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 28.01.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 28.01.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 21.01.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 21.01.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 14.01.2021 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 14.01.2021 roku, o godzinie 11:00 oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ w przypadku ofert złożonych w formie elektronicznej.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229447/wykonanie-oznakowania-poziomego-na-drogach-krajowych-administrowanych-przez-gddkia-oddzial-w-szczecinie-w-latach-2021-2022-6-zadan
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ekolmajer@gddkia.gov.pl, azielinska@gddkia.gov.pl drukuj