Liczba gości: 787
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne oraz wprowadzania ścieków do obcych podmiotów z obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.”
Opis przedmiotu zamówienia: „Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne oraz wprowadzania ścieków do obcych podmiotów z obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.”
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.15.2020.dpw
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
a) złożenie do właściwych organów kompletnych wniosków o wydanie decyzji 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
b) uzyskanie decyzji 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA 60 % = 60 pkt
2. DOŚWIADCZENIE osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Dorota Plich - Więclewska
Termin składania ofert: 2021-01-13 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj