Liczba gości: 901
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
telefon: (0-42) 2339600. faks (0-42) 2339675
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie projektu automatycznego monitoringu oraz prowadzenie monitoringu dla konstrukcji obiektów: WA244L w ciągu jezdni lewej i wiaduktu w ciągu łącznicy na węźle autostradowym Łódź Północ – skrzyżowanie autostrad A1 i A2”.
Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie projektu automatycznego monitoringu oraz prowadzenie monitoringu dla konstrukcji obiektów: WA244L w ciągu jezdni lewej i wiaduktu w ciągu łącznicy na węźle autostradowym Łódź Północ – skrzyżowanie autostrad A1 i A2”.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2413.14.2020.vk
Termin realizacji: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA 60 % = 60 pkt
2. DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Violetta Kuźbik
Termin składania ofert: 2021-01-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj