Liczba gości: 819
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Załączniki do PFU zamieszczone są na serwerze ftp w folderze:
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
adres serwera: ftp.gddkia.gov.pl
Login: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020_o
Hasło: v@P$6u)@
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Witoldem Kubieniec,
tel.: +48 22 209 25 19, e-mail: wkubieniec@gddkia.gov.pl

ZMIANA SIWZ Nr 1 z dnia 28.05.2020r. ...Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. WinSCP, FileZilla, itp.), nie używać przeglądarki www.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
Termin realizacji: 1. Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z złożeniem wniosków do odpowiednich organów – do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – montaż półek dla płazów i małych zwierząt – do 19 miesięcy od daty podpisania Umowy,
3) Etap III – pozostałe roboty, dokumentacja powykonawcza i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – do 20 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Do czasu objętego Etapami I – III wlicza się okresy zimowe.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 40 % = 40 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 24 63
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-06-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 09.06.2020 r., do godz. 11:30

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15.06.2020r., do godz. 11:30


Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 510 389,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną (po odrzuceniu oferty Wykonawcy SZTEMBUD Łukasz Sztemberg, ul. Jeziorna 16, 12-200 Pisz) opiewa na kwotę 965 390,10 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 489 989,57 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 320 651,00 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj