Liczba gości: 1738
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Budowa kładki pieszo - rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 291+455
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa kładki pieszo - rowerowej na DK 62 w m. Węgrów w km 291+455
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.67.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji - 40 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-10-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 17.10.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMOST Sp. z o. o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna
Cena: 974 946,13 zł
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 974 946,13 zł
Oferta z najwyższa ceną: 974 946,13 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj