Liczba gości: 1180
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684)
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” oraz na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko” (od km 456+240 do km 466+684)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.60.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 30 % = 30 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Natalię Mierzicką-Konopko do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: nmierzicka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-09-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
pokój 713
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa,
Cena: 2 586 690,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 07.11.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 2 586 690,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 3 259 500,00 zł
nmierzicka@gddkia.gov.pl drukuj