Liczba gości: 3397
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokość 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Doświadczenie personelu – 24% = 24 pkt
c) Prowadzenie strony internetowej – 16% = 16 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2018
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Anną Mazurek , tel.: +48 22 209 24 50
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 22 209 24 74,
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-10-11 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj