Liczba gości: 982
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.57.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Natalię Mierzicką-Konopko do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: nmierzicka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-09-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
pokój 713
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. K.,
ul. Marywilska 38/40,
03-228 Warszawa
Cena: 386 855,91 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 11.10.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 386 855,91 zł
Oferta z najwyższa ceną: 651 132,66 zł
nmierzicka@gddkia.gov.pl drukuj