Liczba gości: 2797
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła) w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113”
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła „Cicibór” (bez węzła) w km ok. 625+000 - do gr. państwa w km ok. 657+113”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.56.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Doświadczenie personelu – 15% = 15 pkt
c) Termin realizacji – 20% = 20 pkt
d) Prowadzenie strony internetowej – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze
A2_Warszawa_Kukuryki
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: A2WK_o
Hasło: >3G_7aAT)
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Marcinem Siekluckim , tel.: +48 22 209 24 24
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 22 209 23 62, e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-10-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cena: 5 686 597,50 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.01.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: 5 686 597,50 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 11 857 200,00 zł brutto
sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl drukuj