Liczba gości: 5705
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr A2, S2, S8, S79 wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi elementami inżynierskimi na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
Opis przedmiotu zamówienia: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr A2, S2, S8, S79 wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz wszystkimi elementami inżynierskimi na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.36.2018
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Jakość „Jb” – 20% = 20 pkt
c) Norma emisji spalin „E” - 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-08-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Wardex Sp. z o.o. z siedzibą w Słupno (05-250 Radzymin), przy ulicy Żeromskiego 112 (Lider Konsorcjum);
Planeta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), przy ulicy Zdziarskiej 21 (Partner Konsorcjum);
Pani Marzena Ryś prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „DRÓG-POL” Roboty drogowe i remontowo- budowlane Marzena Ryś , adres: ul. Zachodnia nr 30B lok. 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki (Partner Konsorcjum).
Cena: 77 299 350,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.11.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 77 299 350,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 152 197 203,81 zł brutto
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj