Liczba gości: 1004
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-16
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
Opis przedmiotu zamówienia: Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018
Termin realizacji: 48 miesięcy od daty podpisania Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 38.200,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4 - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Joannę Gomoradzką, tel. 22 209 24 63, fax: 22 810 03 27 email: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 714 do dnia 28.05.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.
drukuj