Liczba gości: 949
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-16
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu budynku na terenie Rejonu w Przasnyszu Obwodu Drogowego w Przasnyszu.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu budynku na terenie Rejonu w Przasnyszu Obwodu Drogowego w Przasnyszu.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.15.2018
Termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 30 %
Doświadczenie Kierownika Budowy – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-04-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do 04.04.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany Daniel i Józef Boćkowscy s.c. z siedzibą w Przasnyszu przy ulicy Bronisława Matuszewskiego 22, 06-300 Przasnysz
Cena: 419 455,12 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 07.05.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 417 550,65 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 583 000,00 zł brutto
drukuj