Liczba gości: 1569
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.13.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 19 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Usługi.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena– 60% = 60 pkt
prowadzenie serwera FTP – 10% = 10 pkt
doświadczenie personelu : - 30% = 30 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, e-mail; mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-04-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Miliarium Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25, 05-075 Warszawa-Lider, Eksametr Sp. z o.o., Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa- Partner
Cena: 919 794,00 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 05.06.2018
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 919 794,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 353 984,00 zł brutto
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj