Liczba gości: 3038
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Koncepcja budowy Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem ZRID dla elementów odwodnienia drogi.
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja budowy Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem ZRID dla elementów odwodnienia drogi.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.81.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 22 miesiące od daty podpisania Umowy, przy czym:
1) Przekazanie Zamawiającemu projektu robót geologicznych wraz ze wstępną koncepcją rozwiązań projektowych – do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy,
2) Złożenie wniosku o ZRID dla elementu odwodnienia drogi do właściwego organu – do 12 m-cy od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do 10.07.2019r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie trzy kryteria:
a) cena– 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.81.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: ow_o
Hasło: z;=gZEt8
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Marcinem Gromkiem , tel.: +48 22 209 24 28.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Beatę Misiewicz, tel. 22 209 23 61, fax: 22 209 24 74 email: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-01-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 17.01.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o. o.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
Cena: 1 303 951,29 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.03.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 3 - 1 303 951,29 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2 - 2 456 310,00 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj