Liczba gości: 1913
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.82.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 14 m-cy od podpisania Umowy, przy czym:
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) Doświadczenie personelu – 30%
c) Termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-01-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
Cena: 817 212,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 19.02.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 817 212,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 720 401,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj