Liczba gości: 2090
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.72.2017
Termin realizacji: 1.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym:
1) Przekazanie Zamawiającemu mapy oklauzulowanej przez właściwy organ jako mapa do celów projektowych – do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Jolantę Machowską tel. 22 209 23 62, fax: 22 209 24 74 email: jmachowska@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-11-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
w terminie do dnia 24.11.2017, godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 651 992,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1 065 887,25 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty co ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj