Liczba gości: 2561
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary – Raciąż od km 96+000 do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”
Opis przedmiotu zamówienia: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary – Raciąż od km 96+000 do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.70.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym:
1) Przekazanie Zamawiającemu mapy oklauzulowanej przez właściwy organ jako mapa do celów projektowych – do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Monikę Bogusz, tel. 22 209 23 91, fax: 22 810 94 13 email: mbogusz@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-12-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 729
w terminie do dnia 08.12.2017, godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów
Cena: 1 382 151,00
Data udzielenia zamówienia: 05.03.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 996 181,45
Oferta z najwyższa ceną: 2 540 159,10
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj