Liczba gości: 3336
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów
Opis przedmiotu zamówienia: Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena– 60%
b) doświadczenie personelu – 24%
c) prowadzenie strony internetowej – 16%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017
adres dla serwera FTP 172.25.10.26 UWAGA! Zmiana adresu serwera FTP na: 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Anną Mazurek , tel.: +48 22 209 24 50
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, e-mail; mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-12-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
w terminie do dnia 27.11.2017, godz. 11:30 UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 29.11.2017 godz. 11:30 UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 01.12.2017 R. GODZ. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Katowice Sp. z o.o., 40-555 Katowice, ul. Rolna 12
Cena: 4 668 711,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.01.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: 3 523 779,55
Oferta z najwyższa ceną: 6 982 095,00
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj