Liczba gości: 1486
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Prace naprawcze obiektów mostowych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa na odcinku C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
UWAGA! Rozdziały 2,3,4 i 5 TOMU III SIWZ oraz TOM IV SIWZ w formie elektronicznej zamieszczone zostały na serwerze ftp - instrukcja pobrania dokumentów w wierszu Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Prace naprawcze obiektów mostowych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa na odcinku C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

Rozdziały 2,3,4 i 5 TOMU III SIWZ oraz TOM IV SIWZ w formie elektronicznej zamieszczone zostały na serwerze ftp w katalogu pod nazwa GDDKiA.O.WA.D-3.241.61.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Karoliną Perzanowską – Wróbel , tel.: +48 22 209 24 14
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.61.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 3 miesiące od daty podpisania umowy. Wykonawca w okresie od 15 grudnia do 15 marca może zawiesić prowadzenie części lub całości Robót. Zawieszenie robót spowoduje przesunięcie terminu zakończenia robót o ilość dni zawieszenia z tytułu okresu zimowego.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt
Aspekt społeczny – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail mbakula@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-10-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 714 do dnia 16.10.2017r., do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Lider - ALBLU Sp. z o.o. z siedzibą w m. Budy Grudzie 27, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Partner - INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w m. Warszawa przy ulicy Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
Cena: 1 149 500,02 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 24.11.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: 877 343,45 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 170 104,25 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj