Liczba gości: 1350
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Remont budynku administracyjnego oraz rozbiórka portierni i budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Dziekanowie Leśnym.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2017
Termin realizacji: Od daty podpisania Umowy do 20 listopada 2017r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Gwarancja jakości – 30 %
Doświadczenie Kierownika Robót – 10%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-09-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
do dnia 15-09-2017r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Lider - URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech
06-100 Pułtusk, ul. Traugutta 10 lok.U9
Partner - COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk
09-152 Naruszewo, Wróblewo Osiedle 11/17
Partner - MABO Małgorzata Bober
09-200 Sierpc, ul. Płocka 14C
Cena: 311.232,04 zł.
Data udzielenia zamówienia: 12-10-2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 311.232,04 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 311.232,04 zł.
drukuj