Liczba gości: 1402
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 22.08.2017R.
Projekt i wykonanie robót w zakresie „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na dk 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - Łochów – Topór
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 22.08.2017R.
Projekt i wykonanie robót w zakresie „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na dk 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - Łochów – Topór
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.43.2017
Termin realizacji: 16 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) projekt budowlano-wykonawczy wraz z uprawomocnieniem się Zgłoszenia wykonania robót - 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy;
2) zrealizowanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą – 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Zgłoszenia
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Doświadczenie kierownika budowy – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail; ehajdas@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-08-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 22.08.2017R.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
w pokoju 729 w terminie do 17.08.2017 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie
art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 6 288 067,54 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 9 843 690,00 zł.
drukuj