Liczba gości: 4323
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10.08.2017R. Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10.08.2017R. Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.40.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 2 - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 3 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 4 – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia było ono wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Doświadczenie Kierowników prac – 30% =30 pkt
Okres gwarancji – 10 %=10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-08-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10.08.2017R.
Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 729, do dnia 08.08.2017r., do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: w zakresie zad. 1 - Konsorcjum firm: - Planetą Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – Lider; Panem Jerzym Dominikiem JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, adres ul. Sienkiewicza 4, 05-220 Zielonka - Partner; Saferoad Grawil Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek - Partner; Budrex – Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok – Partner;

w zakresie zad. 2 - konsorcjum firm: - P.U.H. DROGPOL Sp. z o.o., ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj – Lider; - Panem Mariuszem Życińskim TB INFRA Mariusz Życiński, ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice - Partner; - P.P.U.H. Podkowa Sp. j. Boguszewscy Perkowscy, ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa – Partner;

w zakresie zad. 3 - Konsorcjum firm: - Planetą Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – Lider; Panem Jerzym Dominikiem JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, adres ul. Sienkiewicza 4, 05-220 Zielonka - Partner; Saferoad Grawil Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek - Partner; Budrex – Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok – Partner;

w zakresie zad. 4 - Autostradą Mazowiecką Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Cena: zad.1 - 5 222 246,67 zł
zad.2 - 4 316 842,44 zł
zad.3 - 5 072 795,52 zł
zad.4 - 7 553 636,64 zł
Data udzielenia zamówienia: zad. 1 - 4 - 22.09.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: zad.1 - 2
zad.2 - 2
zad.3 - 2
zad.4 - 2
Oferta z najniższą ceną: zad.1 - 5 222 246,67
zad.2 - 4 318 982,64
zad.3 - 5 072 795,52
zad.4 - 7 553 636,64
Oferta z najwyższa ceną: zad.1 - 5 859 407,58
zad.2 - 5 659 499,37
zad.3 - 5 703 449,73
zad.4 - 8 398 125,12
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj