Liczba gości: 2281
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu: - DK 48 Granica Powiatu Białobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie; - DK 48 Wyśmierzyce - Borki; Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu: - DK 79 Przejście przez Lipsko.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.: - DK 50 Łochów - Ostrówek; - DK 60 Zastawie - Rząśnik; - DK 60 Rząśnik - Sielc; Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu: - DK 57 Wyzęgi – Chorzele.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu: - DK 48 Granica Powiatu Białobrzeskiego/Przysuskiego - Podlesie; - DK 48 Wyśmierzyce - Borki; Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu: - DK 79 Przejście przez Lipsko.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Maz.: - DK 50 Łochów - Ostrówek; - DK 60 Zastawie - Rząśnik; - DK 60 Rząśnik - Sielc; Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Przasnyszu: - DK 57 Wyzęgi – Chorzele.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.32.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż:
Zadanie nr 1 – 90 dni
Zadanie nr 2 – 95 dni
Zadanie nr 3 – 105 dni
Zadanie nr 4 – 75 dni od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 2 – 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 3 – 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 4 – 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-07-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 729, do dnia 10.07.2017r., do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zad 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
zad 2 - zamówienia nie udzielono
zad 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
zad 4 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: zad 1 - 4 582 254,03
zad 2 - zamówienia nie udzielono
zad 3 - 8 332 218,06
zad 4 - 2 413 148,09
Data udzielenia zamówienia: zad 1 - 10.08.2017
zad 2 - zamówienia nie udzielono
zad 3 - 16.08.2017
zad 4 - 16.08.2017
Liczba otrzymanych ofert: zad 1 - 4
zad 2 - 1
zad 3 - 4
zad 4 - 3
Oferta z najniższą ceną: zad 1 - 4 582 254,03
zad 2 - 3 663 439,38
zad 3 - 8 332 218,06
zad 4 - 2 413 148,09
Oferta z najwyższa ceną: zad 1 - 5 982 797,62
zad 2 - 3 663 439,38
zad 3 - 9 802 713,53
zad 4- 2 716 716,02
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj