Liczba gości: 1471
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont mostu drogowego w ciągu DK 9 w km 37+184 w m. Błaziny.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont mostu drogowego w ciągu DK 9 w km 37+184 w m. Błaziny.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.26.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30.09.2018r. od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-06-30 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 729, do dnia 30.06.2017r., do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Jawal” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamiennej 7, 25-041 Kielce
Cena: 3 353 759,44 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.08.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 3 353 759,44
Oferta z najwyższa ceną: 3 786 702,29
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj