Liczba gości: 1508
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno – biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.27.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie wcześniej niż od dnia 30 lipca 2017r
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-06-30 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
Cena: 10 624 726,96 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.07.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 10 624 726,96 zł
Oferta z najwyższa ceną: 14 318 895,56 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj