Liczba gości: 1384
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, ekshumacji szczątków ludzkich z zapewnieniem ich powtórnego pochówku oraz opracowania wyników badań na terenie pozostałości cmentarza przykościelnego w Nadarzynie na trasie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, ekshumacji szczątków ludzkich z zapewnieniem ich powtórnego pochówku oraz opracowania wyników badań na terenie pozostałości cmentarza przykościelnego w Nadarzynie na trasie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.20.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 12 miesięcy od dnia uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie badań wykopaliskowych i ekshumacji, w tym:

1) Badania terenowe tj. wykopaliskowe i ekshumacja wraz ze sprawozdaniem należy wykonać i przekazać w terminie 60 dni od dnia uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie badań i ekshumacji;
2) powtórny pochówek szczątków ludzkich należy wykonać w terminie 6 miesięcy od dnia odbioru badań wykopaliskowych i ekshumacji;
3) opracowanie wyników badań wykopaliskowych i ekshumacji należy wykonać i przekazać w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie badań wykopaliskowych i ekshumacji, przy czym rękojmia na wykonane opracowania wyników wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego opracowania bez uwag
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena 20 % =20 pkt
2) Termin wykonania badań terenowych 60%=60 pkt.
3) Doświadczenie kierownika stanowiska 10 %=10 pkt.
4) Liczba pracowników techniczno-dokumentacyjnych 10%=10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-06-02 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 02.06.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asinus Igor Maciszewski
Al. Solidarności 129/131/40
00-898 Warszawa
Cena: 371 290,02 zł
Data udzielenia zamówienia: 07.07.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 199 693,82 zł
Oferta z najwyższa ceną: 371 290,02 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj