Liczba gości: 1678
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
0ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych wraz z opracowaniami wyników badań na trasie planowanej budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 na Odcinku „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – od km 0+300 do km 6+936,10

Zadanie nr 2 na Odcinku „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+936,10 do km 21+737,56
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych wraz z opracowaniami wyników badań na trasie planowanej budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 na Odcinku „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – od km 0+300 do km 6+936,10

Zadanie nr 2 na Odcinku „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+936,10 do km 21+737,56

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp w katalogu pod nazwa GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Zbigniewem Mrozińskim, tel.: +48 22 209 23 13
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany:

A) dla badań wykopaliskowych:
a) badania terenowe wraz ze sprawozdaniem należy wykonać i przekazać w terminie do 120 dni od podpisania Umowy;
b) opracowanie wyników badań należy wykonać i przekazać w terminie do 12 miesięcy od podpisania Umowy, przy czym rękojmia na wykonane opracowania wyników badań wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego opracowania bez uwag.

B) dla badań sondażowych:
a) badania terenowe należy wykonać i przekazać w terminie do 75 dni od podpisania Umowy;
b) opracowanie wyników badań należy wykonać i przekazać w terminie do 4 miesięcy od podpisania Umowy, przy czym rękojmia na wykonane opracowania wyników badań wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego opracowania bez uwag.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł, 00/100)
Zadanie 2 - 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Termin wykonania
badań wykopaliskowych – 10 % = 10 pkt
Doświadczenie
kierownika stanowiska – 15 % = 15 pkt
Liczba osób
techniczno-dokumentacyjnych – 15 % = 15 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail schada@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-06-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
VII piętro, w pokoju 713 w terminie do 05.06.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 2 Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych wraz z opracowaniami wyników badań na trasie planowanej budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 na Odcinku „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+936,10 do km 21+737,56, gdyż w tym zadaniu nie złożono żadnej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: w zakresie Zadania nr 1 - Konsorcjum firm: „Testa” Pracownia Archeologiczna Andrzej Wójcik, 92-524 Łódź, ul. Gorkiego 37/25; Pracownia Archeologiczna „Grandor” Weronika Bujnowicz-Zgodzińska, 91-496 Łódź, ul. Jabłoniowa 17/12 z ceną 706 049,62 zł brutto.
Cena: 706 049,62 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 28.07.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 706 049,62 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 706 049,62 zł brutto
drukuj