Liczba gości: 2758
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu mostu przez rzekę Wisła w ciągu drogi krajowej Nr 48 w km 153+057 w miejscowości Dęblin
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu mostu przez rzekę Wisła w ciągu drogi krajowej Nr 48 w km 153+057 w miejscowości Dęblin
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.7.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: TAK,Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-03-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 16.03.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTOP Warszawa
ul. Wiertnicza 108
02-952 Warszawa
Cena: 4 775 254,51
Data udzielenia zamówienia: 24.04.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 4 775 254,51
Oferta z najwyższa ceną: 9 849 051,82
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj