Liczba gości: 1636
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu dylatacji mostu przez rzekę Bug w m. Skuszew w km 8+836 drogi krajowej nr S 8 d.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.5.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-02-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713, 21.02.2017 r. godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o.
BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa
Cena: 334 196,41 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.03.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 244 986,36 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 495 283,07 zł brutto
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj