Liczba gości: 1849
Data wszczęcia postępowania: 2017-01-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie wzmocnienia nasypu drogowego oraz jego podłoża wraz z rekonstrukcją nawierzchni i poboczy drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 568+000 do km 568+340.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie wzmocnienia nasypu drogowego oraz jego podłoża wraz z rekonstrukcją nawierzchni i poboczy drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 568+000 do km 568+340.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.1.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 150 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 25 %=25 pkt
Doświadczenie kierownika robót w zakresie wzmacniania konstrukcji nasypów drogowych – 15%=15 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego bądź w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-01-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 27.01.2017r. godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o. o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Cena: 2 670 010,72 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.03.2017
Liczba otrzymanych ofert: 1
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj