Liczba gości: 1964
Data wszczęcia postępowania: 2017-01-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA:
I zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie (Fizyczna ochrona mienia, monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 15 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA:
I zmiana terminu składania i otwarcia ofert.Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie (Fizyczna ochrona mienia, monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 15 zadań.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.89.2016
Termin realizacji: Zadanie nr 1 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.04.2017 r.)
Zadanie nr 2 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 3 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 4 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 5 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 6 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 7 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 8 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.04.2017 r.)
Zadanie nr 9 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.04.2017 r.)
Zadanie nr 10 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 11 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 12 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.04.2017 r.)
Zadanie nr 13 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 14 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Zadanie nr 15 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) CENA 70 % = 70 pkt
2) CZAS REAKCJI GRUPY INTERWENCYJNEJ 10 % = 10 pkt
3) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 10% = 10 pkt
4) CERTYFIKATY JAKOŚCI 10% = 10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 23.01.2017 r., godz. 11:30
I zmiana terminu składania ofert:
31.01.2017 r., godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VIII piętro, p. 824, 23.01.2017 r., godz. 12:00
UWAGA:
I zmiana terminu otwarcia ofert:
31.01.2017 r., godz. 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, że unieważnia w/w postępowanie w zakresie zadania nr 2 i 3, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zad.1 - Konsorcjum firm: PPUH „PRA-MED.” PLUS, ul. TARTACZNA 5, 26-600 Radom; CD BIS PHU Sp. j. Andrzej Dawnis, Małgorzata Downarowicz ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa; „WALOR’ Sp. z o.o., ul. Patriotów 212, 04-701 Warszawa

zad. 4,6,9,10,11,13,14,15 - „Ochrona Juwentus” Sp. z o.o., ul. Poloneza 91, 02-826 Warszawa;

zad. 5 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „IKAR” J.P. Kalinowscy Spółka Jawna, ul. Konstytucji 3-go Maja 12, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

zad. 7,8,12 - Agencja Ochrony Osób i Mienia GROM Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
Cena: Zad. 1 - 687 994,10 zł brutto
Zad. 4 - 135 148,71 zł brutto
zad. 5 - 117 006,21 zł brutto
zad. 6 - 47 712,93 zł brutto
zad. 7 - 70 073,10 zł brutto
zad. 8 - 35 079,60 zł brutto
zad. 9 - 66 370,80 zł brutto
zad. 10 - 139 693,56 zł brutto
zad. 11 - 36 521,16 zł brutto
zad. 12 - 17 958,00 zł brutto
zad. 13 - 170 218,47 zł brutto
zad. 14 - 164 218,53 zł brutto
zad. 15 - 95 000,28 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: zad. 1 - 30.03.2017r.
zad. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - 27.02.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: zad. 1 - 1
Zad. 2 - 1
zad. 3 - 1
zad. 4 - 2
zad. 5 - 3
zad. 6 - 1
zad. 7 - 2
zad. 8 - 1
zad. 9 - 1
zad. 10 - 1
zad. 11 - 1
zad. 12 - 1
zad. 13 - 2
zad. 14 - 1
zad. 15 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zad. 1 - 687 994,10;
Zad. 2 - 180 153,18;
Zad. 3 - 87 072,93;
Zad. 4 - 100 542,66;
Zad. 5 - 110 819,31;
Zad. 6 - 47 712,93;
Zad. 7 - 70 073,10;
Zad. 8 - 35 079,60;
Zad. 9 - 66 370,80;
Zad. 10 - 139 693,56;
Zad. 11 - 34 735,20;
Zad. 12 - 17 958,00;
Zad. 13 - 120 747,87;
Zad. 14 – 163 176,72;
Zad. 15 - 95 000,28
Oferta z najwyższa ceną: Zad. 1 - 687 994,10;
Zad. 2 - 180 153,18;
Zad. 3 - 87 072,93;
Zad. 4 - 134 656,71;
Zad. 5 - 228 099,02;
Zad. 6 - 47 712,93;
Zad. 7 - 103 050,63;
Zad. 8 - 35 079,60;
Zad. 9 - 66 370,80;
Zad. 10 - 139 693,56;
Zad. 11 - 34 735,20;
Zad. 12 - 17 958,00;
Zad. 13 - 171 202,47;
Zad. 14 - 163 176,72;
Zad. 15 - 95 000,28
sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl drukuj